Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 84 8904 0001 1000 0000 4851 0001

Logo

Statut

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGÓWKU

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku jest jednostką organizacyjną i budżetową gminy Głogówek, zwaną dalej „Ośrodkiem''.

 1. W ramach Ośrodka działa Dzienny Dom „Senior +" w Głogówku.
 2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Głogówek, a jego terytorialnym zakresem działania teren gminy Głogówek.
 3. Ośrodek działa na podstawie:

I. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 

 1. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 4. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 5. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

VIII.    ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 2. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne
 3. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 4. niniejszego statutu

XIII.    innych właściwych aktów prawnych.

Rozdział 2. Przedmiot działania ośrodka

§ 2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy, zadania zlecone i powierzone gminie zgodnie z ustawami określonymi § 1 ust. 3.

§ 3. 1. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

 1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę infrastruktury socjalnej.
 2. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin.
 3. Inspirowanie i podejmowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez osoby i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej.
 4. Pracę socjalną skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.
 5. Rozpoznawanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy w zakresie pomocy społecznej.

 

 1. Planowanie i bilansowanie rozpoznanych potrzeb.
 2. Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin w szczególności poprzez:

 

 1. przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
 2. świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami.

§ 4. Zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych obejmują przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych.

§ 5. Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obejmują:

 • przyznanie i wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków do nich przysługujących,
 • przyznanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 6. Zadania wynikające u stawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej polegające na wspieraniu i pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełnienia tych funkcji.

§ 7. Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obejmują prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania informacyjne i edukacyjne.

§ 8. Ośrodek wykonuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej.

§ 9. Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

Rozdział 3.

Organizacja i gospodarka finansowa ośrodka

§ 10. Organizację wewnętrzną oraz szczegółowe zadania Ośrodka określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez jego kierownika.

§ 11. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Głogówka.

§ 12. Kierownik działa jednoosobowo, odpowiada za całokształt działania Ośrodka i pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 13. Gospodarkę finansową prowadzi główny księgowy Ośrodka, który odpowiada za realizację zadań przed kierownikiem Ośrodka.

§ 14. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowe.

§ 15. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 16. Ośrodek prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe. § 17. Działalność Ośrodka prowadzona jest w oparciu o środki:

 1. z budżetu gminy dla realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych,
 2. z budżetu centralnego dla realizacji zadań zaleconych gminie w zakresie pomocy społecznej.

§ 18. Kontrolę nad prawidłową gospodarką finansową Ośrodka sprawuje Skarbnik Gminy Głogówek.

§ 19. Mienie Ośrodka stanowi mienie Gminy Głogówek.

Rozdział 4. Postanowienie końcowe

§ 20. Kierownik Ośrodka czuwa nad przestrzeganiem stosowania Statutu.

§ 21. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

Copyright: 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.