Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 84 8904 0001 1000 0000 4851 0001

Logo

Statut

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGÓWKU

ROZDZIAŁ I

Przepisy Ogólne

§ 1

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku jest jednostką organizacyjną i budżetową gminy Głogówek, Zwanej dalej „Ośrodkiem”.
 2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Głogówek, a jego terytorialnym zakresem działania teren gminy Głogówek.
 3. Ośrodek działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o Pomocy Społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 Nr 99 poz.1001)
  2. Ustawy z dnia 08 marca 1980r. o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)
  3. Ustawy z dnia 26 lipca 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr15 poz. 148)
  4. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz 734 z 2002r., Nr 216 poz. 1826, z 2003r. Nr 2003 poz 1966),
  5. Ustawy Nr 55/IX/90 Gminnej Rady Narodowej Miasta i Gminy w Głogówku z dnia 26.02.1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku,
  6. Niniejszego Statutu.
  7. Innych właściwych aktów prawnych.

 

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działania Ośrodka

§ 2

Ośrodek realizuje zadania własne gminy, zadania zlecone i powierzone gminie zgodnie z ustawami określonymi w § 1 ust. 3

§ 3

Zagadnienia w zakresie Pomocy Społecznej obejmują w szczególności:

 1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania Pomocy Społecznej, w tym rozbudowę infrastruktury socjalnej,
 2. Pobudzenie społeczne aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin,
 3. Pracę socjalną skierowaną na pomoc osobom rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenia warunków sprzyjających temu celowi,
 4. Rozpoznawanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy w zakresie Pomocy Społecznej,
 5. Planowanie i bilansowanie rozpoznanych potrzeb.

§ 4

Zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych:

 1. przyznanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych

§ 5

Ośrodek wykonuje zadania wynikające z rządowych programów Pomocy Społecznej.

§ 6

Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań Pomocy Społecznej.

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja i gospodarka finansowa Ośrodka

§ 7

Organizację wewnętrzną oraz szczegółowe zadania Ośrodka określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez jego kierownika.

§ 8

Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Głogówka.

§ 9

Kierownik działa jednoosobowo, odpowiada za całokształt działania Ośrodka i pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§10

Gospodarkę finansową prowadzi Główny księgowy Ośrodka, który odpowiada za realizację zadań przed kierownikiem Ośrodka.

§11

Organizację wewnętrzną oraz szczegółowe zadania Ośrodka określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez jego Kierownika.

§12

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§13

Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

§14

Ośrodek prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe.

§15

Działalność Ośrodka prowadzona jest w oparciu o środki:

 1. z budżetu gminy dla realizacji zadań własnych gminy w zakresie Pomocy Społecznej, i dodatków mieszkaniowych,
 2. z budżetu centralnego dla realizacji zadań zleconych gminie w zakresie Pomocy Społecznej,

§16

Kontrolę nad prawidłową gospodarką finansową Ośrodka sprawuje Skarbnik Gminy Głogówek.

§17

Mienie Ośrodka stanowi mienie Gminy Głogówek.

 

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

§ 18

Kierownik Ośrodka czuwa nad przestrzeganiem stosowania Statutu.

§ 19

Traci moc uchwała Nr XXV/207/2001 Rady miejskiej Głogówka z dnia
26 kwietnia 2001 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 25 czerwca 2001 zmieniająca uchwałę w nadanie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.

§20.

Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§21.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§22.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

Copyright: 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.