Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 84 8904 0001 1000 0000 4851 0001

Logo

Informacje podstawowe

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY

 1. Należy pobrać niezbędne druki, dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku przy ul. Batorego 8 lub pobrać ze strony internetowej.
 2. Poprawnie wypełniony wniosek potwierdzony przez zarządcę zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc w którym składany jest wniosek) wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku przy ul. Batorego 8.

KTO JEST UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO ?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem,
 • osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO?

1. Średni dochód na miesiąc
Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba , że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego- aktualnie jest to przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2013 r. w wysokości 2869,00 zł.

Do celów obliczenia dodatku mieszkaniowego do dochodu przykładowo zalicza się: wynagrodzenie za pracę, emerytury, renty, wynagrodzenie z umów o dzieło, zlecenia i agencyjnych, diety, zasiłki stałe z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, wychowawcze, zasiłki dla bezrobotnych, przedemerytalne, dodatki kombatanckie, stypendia studenckie, żołd, alimenty, jednorazowe odprawy, nagrody pieniężne, uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu, zwroty podatku dochodowego, zwroty za centralne ogrzewanie, zwroty za wodę.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • dodatków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku.

Średni dochód na miesiąc oblicza się, dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. O dodatek można się ubiegać, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

 • wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) – dla osoby mieszkającej samotnie(aktualnie jest to 1477,79 zł),
 • wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby (aktualnie jest to 1055,56 zł)

Od dnia 01.03.2014 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 844,45 zł (brutto).
Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku - jeżeli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

2. Powierzchnia zajmowanego lokalu
Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.
Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.


Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:
 

Powierzchnia normatywna

Odstępstwa dopuszczone w ustawie

+ 30 %

+ 50 %

dla 1 osoby

35 m2

45,5 m2

52,5 m2

dla 2 osób

40 m2

52,0 m2

60,0 m2

dla 3 osób

45 m2

58,5 m2

67,5 m2

dla 4 osób

55 m2

71,5 m2

82,5 m2

dla 5 osób

65 m2

84,5 m2

97,5 m2

dla 6 osób

70 m2

91,0 m2

105,0 m2

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.
Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.
Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

Jakie rodzaje wydatków stanowią podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego?

1. Czynsz
Uwaga: Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wówczas do jej wydatków mieszkaniowych, na podstawie których obliczany jest dodatek, zalicza się:
- wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy ,
- opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu .
2. Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej.
3. Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną.
4. Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego.
5. Inne, niż wymienione w powyżej, opłaty za używanie lokalu mieszkalnego.
6. Opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.
7. Wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie, uwzględnia się jedynie wydatki przypadające jedynie na tę część lokalu lub domu.

 

Copyright: 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.