Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 84 8904 0001 1000 0000 4851 0001

Logo

RODO w OPS Głogówek

Ochrona danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanego “Rozporządzeniem”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku informuje, iż:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku, z siedzibą w Głogówku (48-250), Aleja Lipowa 6b, tel. 774380043, adres e-mail: ops@ops-glogowek.pl
 2.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Karola Trinczek. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  1. tel.: 504556073;
  2. adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku, Inspektor Ochrony Danych, Aleja Lipowa 6b, 48-250 Głogówek.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO w celu realizacji czynności urzędowych tj.: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez OPS Głogówek.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku nie są udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem, że mogą być one udostępnianie podmiotom trzecim:
  1. w celu realizacji obowiązków ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku, a wynikających z odrębnych przepisów prawa;
  2. o ile okaże się to niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3 - zaangażowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku dostawcom usług IT oraz z zakresu doradztwa prawnego;
  3. o ile okaże się to niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3 - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. I. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. II. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. III. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. IV. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. V. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 7. Prawa te ograniczone mogą być w indywidualnych sytuacjach, szczegółowymi przepisami prawa, w tym przepisami o archiwizacji dokumentów.
 8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tym samym nie będą one profilowane w sposób automatyczny.
 12. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych procesów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można uzyskać, w granicach przewidzianych przepisami prawa, na odpowiednich stanowiskach obsługi.

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Copyright: 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.