Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 84 8904 0001 1000 0000 4851 0001

Logo

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023r.

Osoby uprawnione do zwrotu VAT za gaz w 2023 roku
Refundację podatku VAT za gaz otrzyma osoba fizyczna w gospodarstwie domowym (odbiorca
końcowy, tzn. osoba, która podpisała umowę z przedsiębiorstwem energetycznym) wykorzystująca
gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa
domowego.

Kryterium dochodowe

Warunkiem otrzymania refundacji jest spełnienie kryterium dochodowego, które podobnie jak w
przypadku dodatku osłonowego, wynosi:

2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do celów grzewczych musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w
życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do
CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Równowartość VAT zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu
pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie od 01.01.2023 do
31.12.2023

Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej
dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy
paliw gazowych.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury rozrachunkowej za gaz (a nie faktury
za prognozę opłat za gaz).

Aby otrzymać zwrot VAT, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Głogówku lub elektronicznie np. EPUAP lub aplikację mObywatel.

Wnioski składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia
otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych (termin 30 dni dotyczy
każdorazowo otrzymanej faktury rozrachunkowej).

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
Wymagane dokumenty
Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to
przedsiębiorstwo energetyczne (faktura rozliczeniowa)

• dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

• dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym
odpowiednio: – oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27,
art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych, w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do
ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka
gospodarstwa domowego,

• W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne: – oświadczenie o wielkości
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy
albo nakaz płatniczy.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego
uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

• od 1 stycznia do 31 lipca danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego
osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono
wniosek tj. za 2021 r.,

• od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego
osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za
2022 r.

• Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w
2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Do pobrania:

wniosek_refundacja_VAT.PDF

Copyright: 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.