Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 84 8904 0001 1000 0000 4851 0001

Logo

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Podstawa prawna

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 1. Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku przy ul. Batorego 8 lub pobrać ze strony internetowej.
 2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku przy ul. Batorego 8 lub drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (wniosek w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

KTO JEST UPRAWNIONY DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest osoba, które ma zasądzone alimenty od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

KOMU ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZYSŁUGUJE?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 • osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia,
 • osobie uprawnionej do ukończenia 25 roku życia pod warunkiem, że uczy się ona w szkole lub szkole wyższej,
 • osobie uprawnionej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo.

KOMU ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU NIE PRZYSŁUGUJE?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także szkoła wojskowa lub inna szkoła zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.


KIEDY EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH JEST BEZSKUTECZNA?

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

WARUNKI NABYWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

- 900,00 zł a ich wysokość nie może przekroczyć wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł na osobę uprawnioną. (dotyczy okresu świadczeniowego 2020/2021).

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, jednakże nie większej niż 500 zł.

CO POWODUJE WSTRZYMANIE WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się, jeżeli osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 • odmówili udzielenia lub nie udzielili, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń,
 • odmówili udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych,
 • nie podejmują świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

DZIAŁANIA PODEJMOWANE WOBEC DŁUŻNIKA ALIMENTACYJNEGO W PRZYPADKU BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI

 • W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
 • W przypadku złożenia wniosku bez w/w zaświadczenia, organ właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do przesłania zaświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Organ właściwy dłużnika po otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego lub po przyznaniu osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego przeprowadza z dłużnikiem wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera również od dłużnika alimentacyjnego oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.


DZIAŁANIA PODEJMOWANE WOBEC DŁUŻNIKA ALIMENTACYJNEGO W PRZYPADKU GDY DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY NIE MOŻE WYWIĄZAĆ SIĘ ZE SWYCH ZOBOWIĄZAŃ Z POWODU BRAKU ZATRUDNIENIA

Organ właściwy dłużnika w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia:

 • zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny,
 • informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego, zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jako bezrobotny albo poszukujący pracy oraz odmowy bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych organ właściwy dłużnika:

 • wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
 • wydaje decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli przez okres ostatnich 6 miesięcy dłużnik alimentacyjny nie wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 % kwoty bieżąco ustalonych alimentów,
 • składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128),
 • po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada prawo jazdy kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

 

Terminy załatwiania spraw

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu (okres świadczeniowy - to okres, na jaki ustala się prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2020 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2020 r.
 • w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2020 r.
 • w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 października 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2021 r.
 • w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 28 lutego 2021 r.

Copyright: 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.