Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 84 8904 0001 1000 0000 4851 0001

Logo

Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGÓWKU

ROZDZIAŁ I

Postanowienia wstępne

§ 1

 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem określa zadania i organizację wewnętrzną Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Postanowienia regulaminu odnoszą się do wszystkich stanowisk organizacyjnych Ośrodka.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Ośrodku – oznacza to Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku.
 2. Kierowniku Ośrodka – oznacz to kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.
 3. Burmistrzu – oznacza to Burmistrza Głogówka.
 4. Radzie – oznacz to Radę Miejską w Głogówku.

 

ROZDZIAŁ II

Postanowienia ogólne

§ 3

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną utworzoną dla realizacji zadań z Pomocy Społecznej na terenie Miasta i Gminy Głogówek.
 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Głogówek ul. Batorego 8.
 3. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy i zadania zlecone przez administrację rządową z zakresu Pomocy Społecznej.
 4. Ośrodkiem kieruje jego Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Głogówka.
 5. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka wykonuje Burmistrz.
 6. Do zadań Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej należy:
  1. Organizacja pracy Ośrodka,
  2. Kierowanie bieżącymi pracami Ośrodka,
  3. Kontrola realizacji zadań przez podległych pracowników,
  4. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami,
  5. Udzielanie wyróżnień i kar porządkowych,
  6. Wydawanie decyzji z zakresu Pomocy Społecznej na podstawie upoważnienia Burmistrza Głogówka,
  7. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową przyznanymi środkami,
  8. Podejmowanie decyzji o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom samotnym, które z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymagają Pomocy innych osób, a są jej pozbawione,
  9. Reprezentacja Ośrodka na zewnątrz,
  10. Współpraca z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie organizacji Pomocy Społecznej,
  11. Utrzymanie bazy materialno – technicznej Ośrodka,
  12. Składanie Radzie Miejskiej sprawozdań z działalności Ośrodka,
  13. Podpisywanie pism i zaświadczeń,

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 4

W Ośrodku Pomocy Społecznej tworzy się następujące stanowiska:

 1. Główny Księgowy.
 2. Pracownik Socjalny.
 3. Starszy Księgowy.
 4. Opiekunka
 5. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
 6. Referent ds. Świadczeń Społecznych.

 

ROZDZIAŁ IV

Zadania wspólne poszczególnych stanowisk

§ 5

Do zadań wspólnych poszczególnych stanowisk należy w szczególności:

 1. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.
 2. Załatwianie skarg, wniosków i interpelacji radnych.
 3. Współdziałanie w sporządzaniu sprawozdań statystycznych i z zakresu swego działania, analiz i informacji.
 4. Przygotowywanie materiałów na Sesję Rady, Komisje rady.

 

ROZDZIAŁ V

Podział zadań i kompetencji

§ 6

I. ZASTĘPCA KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Do zadań Zastępcy Kierownika OPS należy:

 1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją od osób ubiegających się o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz zasiłek Pielęgnacyjny.
 2. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawach zaliczki alimentacyjnej.
 3. Udzielanie informacji z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej.
 4. Kompletowanie wniosków o świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wraz z dokumentacją przewidzianą obowiązującymi przepisami celem wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie.
 5. Sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.
 6. Sporządzanie list świadczeniobiorców do wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych.
 7. Współpraca z komórkami sądowymi, policję, Starostwem i Urzędem pracy, pracownikami socjalnymi i gminami.
 8. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo- finansowych o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych oraz o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesione ze środków budżetu państwa budżetu gminy.
 9. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu Pomocy Społecznej.
 10. Prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych.
 11. Zastępstwo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w czasie jego nieobecności mające na celu sprawne funkcjonowanie Ośrodka.
 12. Wykonywanie obowiązków zakładowego inspektora BHP.

 

II. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Do zadań Głównego Księgowego należy:

 1. Opracowywanie budżetu Ośrodka.
 2. Przygotowywanie układy szczegółowego wykonania budżetu Ośrodka.
 3. Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów.
 4. Prowadzonych obsługi księgowej zadań zleconych.
 5. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych wykonania dochodów Ośrodka: miesięcznych, półrocznych i rocznych.
 6. Sporządzanie sprawozdań i informacji na potrzeby Skarbnika Gminy, Rady Miejskiej.
 7. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zadań zleconych.
 8. Przygotowanie dokumentów do wypłaty wynagrodzeń, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
 9. Przygotowanie dokumentów i informacji dla celów rentowych i emerytalnych
 10. Kompletowanie i segregowanie dokumentów stanowiących podstawę dokonywania wszelkich wypłat pracownikom Ośrodka.
 11. Prowadzenie bieżących zapisów na kartach wynagrodzeń pracowników.
 12. Sporządzanie przelewów.
 13. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy.
 14. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
 15. Sporządzanie corocznej inwentaryzacji.
 16. Naliczanie odpisów amortyzacyjnych.

 

III. PRACOWNIK SOCJALNY

Do zadań Pracownika Socjalnego należy:

 1. Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie Pomocy Społecznej w przydzielonym rejonie opiekuńczym.
 2. Przeprowadzenie wywiadów społecznych u osób potrzebujących Pomocy.
 3. Przygotowanie wniosków wraz z dokumentacją przewidzianą obowiązującymi przepisami dla danego świadczenia..
 4. Współdziałanie z placówkami Pomocy Społecznej oraz pracownikami socjalnymi innych instytucji w realizacji świadczeń na rzecz osób kwalifikujących się do Pomocy Społecznej.
 5. Współdziałanie z policją, prokuraturą, kuratorem sądowym i i innymi instytucjami prowadzącymi pracę socjalną.
 6. Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielania Pomocy Społecznej.
 7. Organizację i realizację usług opiekuńczych u osób samotnych, które ze względu na wiek, chorobę wymagającą Pomocy innych osób.
 8. Prowadzenie całej dokumentacji związanej z usługami opiekuńczymi.
 9. Obsługa Klienta w systemie informatycznym „POMOST”.
 10. Obsługa świadczeń w systemie informatycznym „POMOST”.
 11. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.

 

IV. STARSZY KSIĘGOWY.

Do zadań Starszego Księgowego należy:

 1. Zgłoszenie do ubezpieczenia świadczeniobiorców i pracowników za których Ośrodek opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz osób które to prawo utraciły.
 2. Sporządzanie rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i raportów miesięcznych dla osób ubezpieczonych.
 3. Wdrażanie systemu informatycznego „POMOST”.
 4. Prowadzenie operacji kasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie
 5. Dokonywanie wypłat zasiłków dla świadczeniobiorców, świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych, delegacji i bieżących rachunków.
 6. Transportowanie i przechowywanie wartości pieniężnych w sposób zapewniający należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem.
 7. Sporządzanie po zakończeniu każdego dnia pracy raportu kasowego określającego kwotę posiadanych wartości pieniężnych.
 8. Protokolarne dokonywanie zmian na stanowisku kasjera.
 9. Prowadzenie obrotu znaczkami pocztowymi i ponoszenie materialnej odpowiedzialności za gospodarkę i rozliczanie znaczków.
 10. Prowadzenie dokumentacji przyznawania i naliczania dodatków mieszkaniowych.
 11. Prowadzenie dokumentacji i spraw dotyczących Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 12. Zakup materiałów biurowych, środków czystości i sprzętu dla Ośrodka.
 13. Konserwacja i naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu Ośrodka.

 

V. REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH

Do zadań Referent ds. świadczeń społecznych należy:

 1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją od osób ubiegających się o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz o zasiłek Pielęgnacyjny.
 2. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawach zaliczki alimentacyjnej.
 3. Udzielanie informacji z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej.
 4. Kompletowanie wniosków o świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wraz z dokumentacją przewidzianą obowiązującymi przepisami celem wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie.
 5. Sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych zaliczki administracyjnej.
 6. Sporządzanie list świadczeniobiorców do wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych.
 7. Współpraca z Komornikami Sądowymi, policją, Starostwem urzędami pracy, pracownikami socjalnymi i gminami.

 

V. OPIEKUNKI

Do zadań opiekunki należy:

1. Zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych podopiecznych:

 1. utrzymywanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki,
 2. przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety,
 3. zakup artykułów żywnościowych i innych,
 4. pranie bielizny osobistej i pościeli,
 5. załatwianie spraw urzędowych

2. Opieka higieniczno – sanitarna:

 1. mycie i kąpiel,
 2. zmiana bielizny osobistej i pościeli,
 3. układanie chorego w łóżku,
 4. pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 5. zapobieganie w powstawaniu odleżyn i odparzeń.

3. Pielęgnacja zlecona przez lekarza.

 

ROZDZIAŁ VI

Przedmiot działalności i formy pomocy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku

§ 7

Zadania w zakresie Pomocy Społecznej obejmują w szczególności:

 1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania Pomocy Społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 2. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia Pomocy Społecznej.
 3. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych w ustawie o Pomocy Społecznej świadczeń.
 4. Pobudzanie Społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
 5. Pracę socjalną, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

 

ROZDZIAŁ VII

Formy Pomocy Społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Głogówek

§ 8

Formy Pomocy Społecznej świadczone przez Ośrodek na rzecz podopiecznych:

 1. Świadczenia pieniężne:
  1. zasiłek stały,
  2. zasiłek okresowy,
  3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.
 2. Świadczenia niepieniężne:
  1. praca socjalna,
  2. bilet kredytowy,
  3. składki na ubezpieczenia zdrowotne
  4. składki na ubezpieczenia społeczne
  5. sprawienie pogrzebu,
  6. poradnictwo specjalistyczne,
  7. interwencja kryzysowa,
  8. schronienie,
  9. posiłek,
  10. niezbędne ubranie,
  11. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
  12. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
  13. pomoc w umieszczeniu w domu Pomocy Społecznej.

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 9

 1. Zasady wykonywania czynności kancelaryjnych w Ośrodku określa instrukcja kancelaryjna.
 2. Organizację, porządek wewnętrzny pracy Ośrodka oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika określa Regulamin Pracy ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.

Copyright: 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.