Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 84 8904 0001 1000 0000 4851 0001

Logo

Przeciwdziałanie Przemocy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogówku został powołany Zarządzeniem Burmistrza Głogówka.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej, Oświaty, Policji, Służby Zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Parafialnego Zespołu Charytatywnego „Caritas” oraz Kuratorzy Sądowi.

Siedziba GZID mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku, Aleja Lipowa 6B

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą.

Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji ww. zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole.

PRZEMOC

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

  1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
  2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
  3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
  4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Formy przemocy

Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.

Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie.

Przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.

Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka.

Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych np. brak opieki i uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną).

PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”

Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli:

  • jednostek pomocy społecznej
  • komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  • policji
  • oświaty
  • ochrony zdrowia

w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Grupa robocza oraz Zespół Interdyscyplinarny udziela pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; podejmują oni działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie; zapraszają na spotkania osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; diagnozują problem i opracowują indywidualny plan pracy z rodziną celem udzielenia interdyscyplinarnej pomocy. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane prokuraturze i policji.

Procedura nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą !!!

POWIEDZ NIE PRZEMOCY!!!

Widzisz? Słyszysz?

Doświadczasz przemocy?

Zgłoś to!

Możemy Ci pomóc jeśli Ty sam(a) tego chcesz.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku Aleja Lipowa 6B

Tel.77 43 80 075

Copyright: 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.