Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 84 8904 0001 1000 0000 4851 0001

Logo

Karta dużej rodziny

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 z późn. zm.)

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY

 1. Należy pobrać wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku Aleja Lipowa 6B lub pobrać wniosek ze strony internetowej.
 2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku Aleja Lipowa 6B lub drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (wniosek w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

KOMU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO POSIADANIA KATY?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia- w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 3. szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 4. szkole wyższej - do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki
 5. bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowany albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

KTO JEST CZŁONKIEM RODZINY WIELODZIETNEJ?

 1. Rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka
 2. Małżonek rodzica
 3. Dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

KOMU NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO POSIADANIA KARTY?

 1. Rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
 2. Rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

KTO PRZYZNAJE KARTĘ?

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE PRZYZNANIA KARTY

 1. Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
  • członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub elektronicznej
  • rodzic lub małżonek rodzica we wniosku o przyznanie karty elektronicznej wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć
  • w przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej, we wniosku jest obowiązany przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.
 2. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
 3. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
 4. Do wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w formie elektronicznej dołącza się oryginały dokumentów w postaci elektronicznej lub elektroniczne kopie dokumentów po uwierzytelnieniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO PRZYZNANIA KARTY

 1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie Karty, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE NA PODSTAWIE KARTY

 • Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.
 • Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

OPŁATY ZA WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem:

-Wydanie duplikatu karty podlega opłacie w wysokości 13,00 zł, w przypadku gdy:

 1. członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
 2. członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

KIEDY WYDAJE SIĘ DUPLIKAT KARTY

Na wniosek członka rodziny wielodzietnej w przypadku, gdy karta została zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona.

ZWOLNIENIA Z PONOSZENIA OPŁATY ZA WYDANIE KARTY LUB WYDANIE DUPLIKATU

Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, wójt może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty za wydanie drugiej Karty lub wydania duplikatu Karty.

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN

 1. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub danych zawartych w Karcie lub adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu (jeżeli obowiązek ich podania wynika z ustawy) – członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym burmistrza, który przyznał Kartę.
 2. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy – członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym burmistrza, który przyznał Kartę, chyba, że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

 

ELEKTRONICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która ma formę aplikacji na smartfony.

Korzyści z posiadania elektronicznej Karty Dużej Rodziny:

 1. rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
 2. możliwość wyszukiwania partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
 3. funkcja goelokalizacji pozwoli na wyszukanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji a użytkownik będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”;
 4. aplikacja pozwoli na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych o aktualnych zniżkach i nowych partnerach jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty np. w przypadku dzieci przed 18 rokiem życia.

JAK UZYSKAĆ ELEKTRONICZNĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY?

 1. Korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny można po złożeniu wniosku.
 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na wskazany adres e-mail, zostanie wysłany numer karty. Na numer telefonu przyjdzie SMS, w którym podane zostanie jednorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji.
 3. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon.
 4. Aplikacja poprowadzi Cię automatycznie do uruchomienia mKDR na twoim smartfonie.

Osoby, które wnioskują o elektroniczną formę Karty, koniecznie wypełniają załącznik ZKDR-04, w którym podają numer telefonu komórkowego i adres e-mail członka rodziny, dla którego ma zostać wyrobiona elektroniczna forma Karty, a także wskazują, kto będzie mógł wyświetlać Kartę tej osoby.

Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

 

 

 

Copyright: 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.