Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 84 8904 0001 1000 0000 4851 0001

Logo

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka-jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł Przepisy art.5 ust.4-4b,7-9 i 11 stosuje się odpowiednio. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

WYSOKOŚĆ ZAPOMOGI

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 zł.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • skrócony/zupełny akt urodzenia dziecka (oryginał do wglądu), dowód osobisty wnioskodawcy (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia tożsamości oraz miejsca zamieszkania), w przypadku realizacji świadczenia na rachunek bankowy - nr konta bankowego wnioskodawcy (26 cyfr) na które ma być przelane świadczenie, zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną zgodnie z wzorem określonym przez Ministra właściwego do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.

Copyright: 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.