Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 84 8904 0001 1000 0000 4851 0001

Logo

KOMUNIKAT WS. DODATKU WĘGLOWEGO

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) – zmieniającą m.in. ustawę z dnia 05.08.2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku informuje:

1. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy
głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe,
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa
lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do
centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym
dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz
pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


2. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej
niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla
wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

3. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż
jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to
dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako
pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

4. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia
wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r.
wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych
przed dniem wejścia w życie ww. ustawy tj. przed 20.09.2022 r. stosuje się przepisy w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.


Powrót do listy aktualności

Copyright: 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.