Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 84 8904 0001 1000 0000 4851 0001

Logo

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024

Gmina Głogówek przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Obraz:

Cele Programu:

1. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Adresaci Programu:

1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Limit godzin

Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Realizacja Programu:

W Gminie Głogówek osoby zakwalifikowane do Programu będą korzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana usługa będzie nieodpłatna.

Pozostałe informacje:

Jednostką realizującą Program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku.

Pozyskana kwota środków z Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie usług w ramach programu„Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 to 50.490,00 zł. Jest to całkowity koszt realizacji Programu.

Usługi realizowane będą do dnia 31.12.2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 438 00 43 w godzinach funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.

Obraz:

 

 

 

Copyright: 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.