Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 84 8904 0001 1000 0000 4851 0001

Logo

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun/Opiekunka Środowiskowy/a

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGÓWKU w ramach realizowanych zadań z ustawy o pomocy społecznej ogłasza nabór na stanowisko Opiekun/Opiekunka Środowiskowy/a w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku

                                                              OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

                                              KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGÓWKU

w ramach realizowanych zadań z ustawy o pomocy społecznej ogłasza nabór na stanowisko Opiekun/Opiekunka Środowiskowy/a w Ośrodku Pomocy Społecznym w Głogówku

 

1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

2. Miejsce wykonywania pracy: praca w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki (tereny wiejskie Gminy Głogówek).

3. Wymagania niezbędne:

    a) obywatelstwo polskie;
    b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
    c) nieposzlakowana opinia;
    d) niekaralność za przestępstwa umyślne;
    e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
    f) wykształcenie min. podstawowe.

    g) prawo jazdy kat. B i posiadanie do dyspozycji samochodu.

4. Wymagania dodatkowe:

    a) sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;
    b) samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań;
    c) wysoka kultura osobista;
    d) preferowane doświadczenie zawodowe;

    e) preferowane wykształcenie – opiekun osoby starszej, opiekun środowiskowy, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    a) czynności higieniczno-pielęgnacyjne;
    b) czynności gospodarcze;
    c) czynności opiekuńcze;
    d) czynności aktywizujące społecznie.

 6. Wymagane dokumenty:

    a) podpisane Curriculum Vitae,
    b) podpisany list motywacyjny,
    c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje,
    d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
    e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
    f) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
    h) oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B oraz samochodu do dyspozycji.

List motywacyjny i szczegółowe Curriculum Vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą i podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku, Aleja Lipowa 6B lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku, Aleja Lipowa 6B, 48-250 Głogówek z dopiskiem „Nabór na stanowisko Opiekun/Opiekunka Środowiskowy/a w Ośrodku Pomocy Społecznej".

Termin składania dokumentów: 21.06.2024 r. godz. 14.00.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 01.07.2024 r.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 77 438 00 47, 77 438 00 43.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem. Dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone po upływie dwóch tygodni od obsadzenia stanowiska.

Oswiadczenie_kandydata.pdf

kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnien2.pdf

 


Powrót do listy aktualności

Copyright: 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.