Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 84 8904 0001 1000 0000 4851 0001

Logo

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO z dnia 15.03.2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

1. Stanowisko: pracownik socjalny.

2. Wymiar etatu: pełny etat.

3. Warunki pracy: praca biurowa połączona z pracą w terenie, miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku.

4. Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. art. 116.1 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66).

2) Obywatelstwo polskie.

3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

5) Znajomość przepisów prawa z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, akty wykonawcze do w/w ustaw.

5. Wymagania dodatkowe:

1) Inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

2) Samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,

3) Odporność na stres,

4) Odpowiedzialność, sumienność i dokładność,

5) Dyspozycyjność i zaangażowanie,

6) Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,

7) Komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,

8) Prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

 

6. Na w/w stanowisku pracownik będzie realizował między innymi zadania:

1) Analiza i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

2) Praca socjalna,

3) Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

4) Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Ośrodka,

5) Inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.

7. Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:

1) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

2) podpisane podanie,

3) podpisany życiorys (CV) (obejmujący dane wymienione w art. 221 Kodeksu pracy),

4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

5) podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,

7) podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

8) podpisane oświadczenie, że kandydat nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1) Termin składania dokumentów: do dnia 22.03.2022r.

2) Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku, Aleja Lipowa 6B, 48-250 Głogówek, w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek-czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.00 lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 22.03.2022r.
Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do OPS.

3) Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).

4) Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatów, można je odebrać osobiście w siedzibie OPS przez okres trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

5) Nabór przeprowadzony będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

6) Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.

 

Głogówek, 15.03.2022r.

oswiadczenie_osoby_ubiegajacej_sie_o_prace2.pdf

kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnien.pdf

 


Powrót do listy aktualności

Copyright: 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.