Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 84 8904 0001 1000 0000 4851 0001

Logo
  • Tutaj jesteś:
  • Strona główna
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku ogłasza nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu.
  • Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku ogłasza nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku ogłasza nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku ogłasza nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu.

 

Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

1. ma obywatelstwo polskie,

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe,

4. posiada wykształcenie średnie lub wyższe,

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

1. samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej,

2. odpowiedzialność za powierzone zadania,

3. dobra obsługa komputera w zakresie MS Office ( Word, Excel) i urządzeń biurowych,

4. wysoka kultura osobista,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m. in.:

1. kompleksowa obsługa pracy sekretariatu,

2. przyjmowanie interesantów,

3. przygotowywanie dokumentów i materiałów dla kierownika OPS w Głogówku,

4. prowadzenie terminarza spotkań i zadań kierownika OPS w Głogówku,

5. obsługa archiwum zakładowego,

6. obsługa operacji kasowych,

7. wykonywanie innych czynności związanych ze stanowiskiem pracy, jeżeli na są sprzeczne z Kodeksem Pracy.

 

Warunki pracy na stanowisku:

1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 40 godzin tygodniowo

2. od poniedziałku do piątku w godzinach:

- w poniedziałek: 7.30 - 17.00,

- wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30,

- piątek: 7.30 - 14.00, 

3. narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka dokumentów,

4.  wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018. poz. 936),

5. wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca.

 

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny

2. kwestionariusz osobowy – według załączonego wzoru dostępnego na stronie internetowej

3. CV/ życiorys z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej

4. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

7. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

8 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku osób niepełnosprawnych,

9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie  w celu przygotowania naboru.

 

Uwaga: Wszelkie dokumenty złożone w postaci kopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

 

 Informacje dodatkowe:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze (tj. czerwiec 2021r.) wyniósł mniej niż 6 %.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku, ul. Batorego  8, 48-250 Głogówek u Kierownika Ośrodka  lub przesłać na adres Ośrodka w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu” od dnia 02.08.2021r. do dnia 06.08.2021r. do godziny 14.00.                    O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ośrodka.

 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub po upływie  wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Nabór przeprowadzony będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Głogówek, dnia 30.07.2021r.


Powrót do listy aktualności

Copyright: 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.